KIB Publicerar

Nedan finner du ett urval rapporter, utredningar och artiklar som KIB har skrivit, enskilt eller i samarbete med andra, och som vi bedömt kan vara av intresse.

Rapporter

Projekt Öppen publicering - Att analysera publiceringsmönster och kostnader för open access vid Karolinska Institutet [pdf 1838 kb]
Projektuppdraget som ligger till grund för denna rapport var att kartlägga och analysera mönster och kostnader för open access-publicering vid Karolinska Institutet. Rapporten kan användas som ett underlag i KIB:s utformande av strategier för att möta de förändringar som nu sker i övergången från ett prenumerationsbaserat till ett öppet vetenskapligt publiceringssystem. KIB kan även utgå från underlaget i de strategiska diskussionerna om open access (OA) med andra intressenter på KI.

Where are you from? – Shibboleth och WAYF på KIB [pdf, 534 kb]
Av flera olika anledningar har vi på KIB sett ett behov av att utföra en förstudie om vilka konsekvenser en övergång från IP-adresskontroll till Shibboleth och SAML2 Web Single Sign On som huvudsaklig autentiseringsmodell skulle föra med sig för KIB och KI. I denna rapport redovisar vi resultatet av en sådan förstudie tillsammans med en grundläggande genomgång av Shibboleth som autentiseringsmodell. Vi för en diskussion kring vilka förutsättningar, utmaningar och frågeställningar en övergång skulle innebära. Rapporten avslutas med en rekommendation för hur KIB kan gå vidare.

Funkisprojektet – utveckling av bibliotekets stöd till studenter med funktionsnedsättning [pdf, 668 kb]
Studenter med funktionsnedsättning är en grupp som ökar på universitet och högskolor och enligt gällande diskrimineringslagstiftning och riktlinjer för lika villkorsarbete skall dessa studenter kunna studera under samma premisser som andra studenter. Med detta som utgångspunkt har Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket genomfört ett tvåårigt projekt (2013 – 2015) med syfte att utveckla och förbättra bibliotekets stöd till, bemötande av och tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning, inte enbart för att följa lagkraven utan med ambitionen att höja kvaliteten på bemötande och i jämförelse med andra högskolebibliotek bli bäst i Sverige. I denna rapport beskrivs bibliotekets stöd till studenter med funktionsnedsättning vid projektets start. Vidare beskrivs hur en handlingsplan togs fram samt vilka åtgärder som genomfördes. Slutligen beskrivs projektets resultat samt förslag till vidare utveckling.

Digitala arkiv för e-tidskrifter [pdf, 188 kb]
Rapporten undersöker vilka digitala arkiv som finns tillgängliga för bevaring och lagring av elektroniska tidskrifter. Syftet är att komma fram till om KIB ska fortsätta vara medlem i ett av arkiven eller om vi ska byta till något annat arkiv, eller inte vara med i något arkiv alls.

reSEARCH - en användarundersökning [pdf, 4,5 mb]
Rapporten sammanställer den enkät och de användartester som genomfördes om discovery verktyget Summon under hösten 2013.

Front 2014 – en projektrapport [pdf, 6 mb]
I december 2011 gick startskottet för projektet Front 2014 då företrädare för 17 svenska högskole- och universitetsbibliotek samlades på Chalmers bibliotek i Göteborg för att diskutera hur man skall arbeta tillsammans för att undersöka, värdera och jämföra erfarenheter och behov av framtidens biblioteksnära system. I maj 2013 avslutades projektet för KIB i och med föreliggande rapport.

Heart to Change? - en empirisk studie av förändringsledning vid fem svenska bibliotek [pdf, 1,2 mb]
Syftet med rapporten har varit att hitta faktorer och samband för framgångsrikt förändringsarbete vid bibliotek. Utifrån teorier om förändringsledning och fallstudier av hur fem olika bibliotek genomfört planerade förändringar beskrivs olika förutsättningar som påverkar en förändrings genomförande. De bibliotek som granskats är Malmö Bibliotek och IT, Arvika bibliotek, Stockholms UB:s kundservice, Uppsala Stadsbibliotek och Växjö UB.

Projektet delfinansierades av Kungliga biblioteket och har genomförts i samarbete mellan KIB och Kungliga biblioteket där KIB hade en samordnande roll.

KIB och framtidens bibliotekssystem – en projektrapport [pdf, 621 kb]
Under våren 2011 utredde en projektgrupp på KIB frågan om vårt framtida bibliotekssystem. Skulle vi behålla Millennium, upphandla ett nytt bibliotekssystem, eller välja ett open source-ILS?

Biblioteket som App - en förstudie [pdf, 326 kb]
Enligt projektdirektivet skall denna förstudie redovisa ”ett förslag med rekommendationer i prioriteringsordning kring vilka mobila tjänster som KIB bör utveckla, samt en bakgrund och motivering till gruppens rekommendationer”. Rapporten sammanställdes 2010.

Tonårsprojektets slutrapport; Paradigmskifte eller akademisk panik? Vad händer med biblioteket när nätgenerationen blir studenter? [pdf]
En litteraturstudie från 2008. Denna rapport är ett första steg i att undersöka framtidens studenter, och kan förhoppningsvis användas som underlag för kommande studier. Projektet finansierades av Kungliga biblioteket.

Hur gör jag? – en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek
Under 2010 och halva 2011 genomfördes projektet Hur gör jag? – en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek i samarbete med Stadsbiblioteket i Stockholm och Stockholms universitetsbibliotek. Syftet med projektet var inte bara att kunna ge bibliotekens kunder ett gott bemötande, utan också att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av gott bemötande hos personalen. På de deltagande biblioteken genomfördes och utvärderades ett antal metoder som sedan presenterade i form av en ”bemötandekur” – en samling konkreta redskap som kan användas för att jobba med bemötande inom alla typer av bibliotek. Projektet delfinansierades av Kungliga biblioteket och KIB hade en samordnande roll.

KI Digital Commons på Karolinska Institutet - En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning [pdf, 366 kb]
Under perioden maj 2009 till januari 2010 genomförde biblioteket ett projekt med syfte att få en bättre bakgrund för att kunna fatta beslut om vilka verktyg för lärande som KI kommer att behöva i framtiden. Denna rapport slutrapporterades till Styrelsen för utbildning vid KI (nuvarande Kommittén för utbildning).

Artiklar

Cancelling with the world’s largest scholarly publisher: lessons from the Swedish experience of having no access to Elsevier. L. Olsson, C. Hertil Lindelöw, L. Österlund, F. Jakobsson. Insights. 2020:33 (1): 13.

Using a social platform as an internal communication tool: A case study. Haya G, Lind SM, Janzen S. College & Research Libraries News (C&RL News). 2020;81(1):14–17.

Granularity of Algorithmically Constructed Publication-Level Classifications of Research Publications: Identification of Specialties. Sjögårde P, Ahlgren P. Quantitative Science Studies, 29 August 2019, 1–32. 

Granularity of algorithmically constructed publication-level classifications of research publications: Identification of topics. Sjögårde P, Ahlgren P. Journal of Informetrics. 2017;12(1):133-152.

Why doesn’t everyone love reading e-books?. Myrberg C. Insights. 2017;30(3):115–125.

Letter to the Editor: Are older studies lost in database searches for systematic reviews? Jonsson BH, Winzer R, Gornitzki C. Psychological Medicine. 2017 Nov 27:1–2.

Abandoning native apps to become future friendly. Jergefelt M. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2015;11(2):36–38.

An internet of pings: enhancing the web user experience of physically present patrons with bluetooth beacons. Jergefelt M. Weave: Journal of Library User Experience. 2015;1(2).

Bringing the national interlending system into the local document supply process – a Swedish case study. Gavel Y. Interlending and Document Supply. 2015;43(2):104–109.

Freewheelin’ scientists: citing Bob Dylan in the biomedical literature. Gornitzki C, Larsson A, Fadeel B. BMJ. 2015;351:h6505.

Screen vs. paper: what is the difference for reading and learning?. Myrberg C, Wiberg N. Insights. 2015;28(2):49–54.

A visit to the library of the Italian Institute of Health in Rome (ISS, Istituto Superiore di Sanità). Carlsson J. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2014;10(3):21–22.

MOOCs at KI University Library. Ahlberg C. Insights. 2014;27.

Multilingual query expansion in the SveMed+ bibliographic database: a case study. Gavel Y, Andersson P-O. Journal of Information Science. 2014;40(3):269–280.

Forskare – bjud på dina rön!. Karregård C, Ljung R. Läkartidningen. 2013;110(12):639–640.

Improving the customer encounter experience at Karolinska Institutet University Library; the 7-step program. Janzen S, Pohjola-Ahlin S. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2012;8(2):8–11.

MeSH-related activities – the MeSH Special Interest Group 2011–2012. Knutssön G, Della Seta, M. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2012;8(4):28–29.

News from the MeSH Special Interest Group. Moberg K. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2012;8(1):32–33.

Students of tomorrow need trusted content. Jansson L. Elsevier Library Connect 2012.

Swedish MeSH goes mobile. Jergefelt M. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2012;8(1):34.

Report from the 3rd MeSH Special Interest Group Meeting, July 6th 2011, EAHIL Workshop, Istanbul, Turkey. Della Seta M, Knutssøn G. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2011;7(3):49–50.

Research into the impact of Facebook as a library marketing tool is inconclusive. Haglund L, Herron D. Evidence Based Library and Information Practice. 2010;5(3):56–58.

News from the Special Interest Group on MeSH. Knutssøn G, Monik M. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2010;6(2):48–50.

Report from the MeSH Special Interest Group meeting EAHIL Conference, Estoril, Portugal. Della Seta M, Knutssøn G. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2010;6(3):42.

A list of best practices that may improved the use of telephone interviews during the recruitment process. Herron D, Haglund L. Evidence Based Library and Information Practice. 2009;4(4):81–83.

Secondary school teachers don't have time to engage in the most important aspects of information literacy due to curricular pressures. Herron D, Haglund L. Evidence Based Library and Information Practice. 2009;4(1):29–31.

The impact on university libraries of changes in information behavior among academic researchers: a multiple case study. Haglund L, Olsson P. Journal of Academic Librarianship. 2008;34(1):52–59.

Managing document supply: a SAGA come true in Sweden. Gavel Y, Hedlund L. Interlending and Document Supply. 2008;36(1):30–36.

Students with non-proficient information seeking skills greatly over-estimate their abilities. Haglund L, Herron D. Evidence Based Library and Information Practice. 2008;3(2):48–51.

Constructive Alignment – en tankemodell för undervisning i informationskompetens. Schmidt H. Infotrend: Nordisk Tidskrift För Informationsspecialister. 2007;62(2):47–57.

Mismatch Between the Demands for Tenure and Those of Public Services is Creating a Crossroads in Academic Librarianship. Evidence Based Library and Information Practice. 2007;2(4):73–76.

Euroethics – a database network on biomedical ethics. Gavel Y, Andersson P-O, Knutssøn G. Health Information and Libraries Journal. 2006;23(3):169–178.

Management of library pedagogical development: from models to statistics. Herron D. 68th IFLA Council and General Conference August 18–24. 2002:1–6.

Text mining: a new technique for information retrieval. Rehn C. Tidskrift för dokumentation. 2002;57(1):5–10.

Varje dag en pedagogisk utmaning. Berglind M (nu Essén M). Ikoner: vision och tradition. 1999;2(3):13–14.

Handledningar

Ämneskatalogisering med Medical Subject Headings (MeSH) [pdf, 6,2 mb]

Handledningen beskriver hur man tillämpar MeSH vid ämneskatalogisering. NLM gör en tydlig åtskillnad mellan tillämpning av MeSH vid indexering av artiklar och katalogisering av monografier, och denna skillnad beskrivs i handledningen. Texten redogör för de teoretiska principerna för tillämpning av vokabulären MeSH, och utgår från autentiska exempel för att visa hur man ska tänka för att åstadkomma en god ämnesordsbeskrivning.

Bibliometric Handbook for Karolinska Institutet [pdf, 15 mb]

I handboken framgår hur bibliometrigruppen beräknar olika indikatorer, och för- och nackdelar med dem. Handboken innehåller också resonemang om hur bibliometriska indikatorer och resultat från bibliometriska undersökningar bör tolkas.

Senast uppdaterad: 
2020-07-15