Hur bestämmer man en publikations ämnestillhörighet inom bibliometri?

Det finns i dagsläget två sätt att identifiera vilket ämnesområde en enskild publikation tillhör.

Det ena är att använda Clarivate Analytics' tidskriftsklasser som en proxy för artikelinnehållet. Detta förfaringssätt är mycket vanligt inom bibliometriska studier. Men inom medicin så indexeras flertalet publikationer även med MeSH-termer, Medlines kontrollerade vokabulär. MeSH-terminologin är mycket mer specifik och används i hög grad vid Karolinska Institutet.

För publikationer som kan återfinnas i både Web of Science och Medline finns såväl citeringsdata som detaljerad ämnesinformation. På Karolinska Institutet använder vi ofta överlappet mellan databaserna för att sortera ut publikationer inom medicin och livsvetenskaper från till exempel ett universitets samlade artikelproduktion. Det är en metod som gör jämförande analyser mellan oss som ett medicinskt universitet och till exempel flerfakultetsuniversitet mer rättvisande.

Senast uppdaterad: 
2019-04-09